Verloskundigen in Geldrop, Mierlo & Helmond

Privacyverklaring

Dit privacy statement ziet toe op de door Verloskundigenpraktijk Vol Verwachting aangeboden zorgverlening binnen de verloskundigenpraktijk en via de website www.verloskundigenpraktijk-volverwachting.nl. In deze privacy statement wordt uitgelegd hoe wij omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke (categorieën van) persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) actief geworden. Met onderstaande verklaring voldoen wij hieraan.

Verloskundigenpraktijk Vol Verwachting, gevestigd aan Burgemeester Termeerstraat 29A

5731 SC, te Mierlo en Praktijkcentrum Emopad 37A 5663 PA, te Geldrop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring informeert Verloskundigenpraktijk Vol Verwachting de cliënten over de rechten van de cliënt ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens.   

Praktijk in Geldrop

Praktijkcentrum

Emopad 37A

5663 PA Geldrop

Contactgegevens

Praktijk in Mierlo

Burgemeester Termeerstraat 29A

5731 SC Mierlo

Telefoon: 06-51249350

info@verloskundigenpraktijk-volverwachting.nl

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de dataverwerking en deze privacyverklaring zijn Tea Bijlsma en Madelon Janssen, te bereiken via: info@verloskundigenpraktijk-vol-verwachting.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Wij gebruiken patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. De persoonsgegevens zijn uitsluitend in te zien door de behandelende zorgverleners van de werknemers van Verloskundigenpraktijk Vol Verwachting. 

Persoonsgegevens van minderjarigen

Het verwerken van gegevens van minderjarigen vindt plaats na schriftelijke toestemming van de ouders of voogd. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@verloskundigenpraktijk-volverwachting.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:                                                                           

  • Om gebruik te maken van onze diensten hebben wij je persoonsgegevens nodig voor verslaglegging.
  • Om zorgkosten te kunnen declareren bij zorgverzekeraars.
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Om, indien nodig en na toestemming van jou, overleg met eventuele andere behandelaars te hebben wanneer dit ten goede komt van de zwangerschapsbegeleiding.

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, of in het kader van de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Verloskundigenpraktijk Vol Verwachting) tussen zit. Wij gebruiken de volgende systemen:

  • Vrumun
  • Zorgmail
  • Zorgdomein
  • Peridos
  • Vecozo

Deze activiteiten hebben geen gevolgen voor de privacy van de cliënten omdat er een versleuteling van de gegevens plaatsvindt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens volgens de wettelijke gestelde termijn van de wet WGBO. Wij zullen dan ook nooit cliënt gegevens langer bewaren dan nodig is op basis van het opslagplan van de gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen / delen je gegevens niet aan derden, tenzij dit voor het opslagplan nodig is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken, in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, gegevens overdragen van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@verloskundigenprakijk-volverwachting.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Verloskundigenpraktijk Vol Verwachting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of je hebt een klacht, neem dan contact op met de ons.

Heb je een klacht over onze dienstverlening? Wij wijzen je graag op je rechten en hoe je een klacht kunt indienen via de deze pagina. Klik hier.